Õpilase õppimise ja käitumise kord

Tallinna Juudi Kooli õpilase õppimise ja käitumise kord

Oppimine

 1. Opilase põhikohustuseks on õppimine.
 2. Kooli päevakava koosneb õppetööst, ainetunnivälisest õppest ja toetavatest ühisüritustest.
 3. Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekava üldosas. Hinnetest ja hinnangutest teavitatakse õpilast, tema vanemaid või tema seaduslikku esindajat e-kooli kaudu.
 4. Õpilane on kohustatud kaasa võtma igaks tunniks vajalikud õppevahendid.
 5. Õpetaja poolt koostatud õppematerjalid (tööjuhendid, konspektid, ettekanded, kontrolltööd jne) ning õpetaja juhendamisel tehtud tööd on õpetaja omand ning nende levitamine ilma õpetaja nõusolekuta on keelatud.
 6. Õpilane ei kasuta tunni ajal kõrvalisi esemeid ja elektroonilised seadmed on välja lülitatud, välja arvatud juhul kui õpetaja on nende kasutamiseks andnud Ioa.
 7. Õpilane on koolis õppetöö alguseks. Opilane ei puudu põhjuseta ja ei hiline tundidesse.
 8. Õpilane ei välju õppetöö ajal koolimajast. Õppetöö toimub vastavalt päevakava tunniplaanile ja koosneb ainetundidest, üritustest ja vahetundidest.
 9. Õpilase puuduma jäämisest on lapsevanem kohustatud teavitama klassijuhatajat puudumisest esimesel korral hiljemalt kella 14.00. Teavitada saab klassijuhatajaga kokku lepitud viisil. Kui õpilane puudub rohkem kui üks päev, teavitab lapsevanem puudumisele järgneval koolipäeval klassijuhatajat e-kooli kaudu või vormikohase teatisega kas meili teel või paberkandjal.
 10. Õppest puudumise mõjuvaks põhjuseks loetakse:
  • haigestumine (märge e-koolis h),
  • juhul kui õpilane puudub haiguse tõttu kolm ja enam järjestikust päeva, esitab lapsevanem lisaks vormikohasele teatisele vastava tõendi, et laps on viibinud arsti visiidil;
  • juhul kui õpilane puudub lühiajaliste haiguste tõttu rohkem kui 20% ühe õppeveerandi õppetundidest, peab kool vajalikuks vestelda lapsevanemaga lapse tervisest;
  • perekondlikud põhjused (märge e-koolis k),
  • ette planeeritud põhjuste puhul esitatakse nädal enne puudumist direktorile aineõpetajaga ja klassijuhatajaga kooskõlastatud taotlus, kui aineõpetaja(d) ei anna nõusolekut puudumiseks, siis lahendatakse olukord lapsevanema ja õppealajuhataja vahel;
  • ootamatute põhjuste korral teavitab lapsevanem kooli lapse puudumise esimesel päeval hiljemalt kell 14.00; o puudumine Tallinna Juudi Kooli eest (märge e-koolis ),
  • kooli õppetööga seotud võistluste, olümpiaadide jne tõttu teavitab õpilase puudumisest aineõpetaja klassijuhatajat ja õppealajuhatajat.
 11. 1. — 6. klassi õpilastele on kohustuslik Tallinna Juudi Kooli õpilaspäevik.

KÄITUMINE

 1. Õpilane suhtub lugupidamisega kaasinimestesse, tervitab kõiki kooli töötajaid ja külastajaid.
 2. Õpilane on igas olukorras viisakas ja käitub üldtunnustatud käitumisreeglite kohaselt. Täidab kooli juhtkonna, õpetajate ja koolitöötajate korraldusi.
 3. Õpilane lahkub üldjuhul vahetunniks klassist, gümnaasiumiõpilastel on lubatud viibida klassis aineõpetaja loal.
 4. Õpilane vastutab oma isiklike asjade eest ning hoiab need enda lähedal.
 5. Õpilane kannab hoolt puhtuse ja korra eest kooliruumides. Klassist lahkudes jälgib õpilane, et tema töökoht jääb korda.
 6. Seinte, uste, akende, toataimede, kooliinventari, õppivahendite määrimisel ja rikkumisel hiivitab õpilane koolile kahjud.
 7. Õpilane ei jookse ja ei hiippa kooli treppidel liikumisel.
 8. Õpilane peab jälgima, et ta ei takistaks teiste liikumist. Tallinna Juudi Koolis põrandal, treppidel ja aknalaudadel ei istuta.
 9. Aineväliste probleemide ja muredega pöördutakse kõigepealt klassijuhataja poole, kes vajadusel leiab lahenduse koostöös kooli administratsiooniga.
 10. Õpilased ei kasuta koolis mobiiltelefoni, smartfone, i-pad ‘i, jne. õppepäeva jooksul, erandjuhtudel saab kasutada ainult aineõpetaja, klassijuhataja või kooli administratsiooni loa alusel.
 11. Õpilasel on keelatud segada IKT vahendite, kooli turvalisust tagavate seadmete ja vahendite tavapärast tööd ning muuta seadmete alghäälestust.
 12. Tallinna Juudi kooli õpilane ei avalda Internetis (sh e-kirjad) ega mobiiltelefoni vahendusel halvustavaid või solvavaid tekste, pilte, videoid ja ei kasuta teiste nime ja identiteeti oma loomingu edastamiseks. Õpilane ei tee pilte või videoid asjaosaliste nõusolekuta.
 13. Tallinna Juudi Kooli õpilane käitub terviseteadlikult, ei tarbi ega oma alkohoolseid jooke, tubakatooteid, mokatubakat, e-sigaretti, energiajooke, narkootilisi aineid ning ei harrasta hasartmänge.
 14. Sööklas, raamatukogus, arvutiklassis, võimlas, käsitöö- ning tehnoloogiaklassis, aulas täidab õpilane seal kehtivaid eeskirju.
 15. Einestada, siiüa võib õpilane ainult sööklas, puhvetis ja kohvikus keldrikorrusel.
See sait kasutab küpsiseid. Selle saidi kasutamist jätkates nõustute nende kasutamisega.
Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование cookie.